Tin Tức
Từ khi còn bé, bố mẹ đã dạy bạn đi lề bên phải. Khi đi học lái, bạn cũng lái xe bên phải. Rồi bạn mang tấm bằng đi dịch ra tiếng Anh và công chứng để lái xe ở Australia, bạn bỗng dưng trở thành một người lái xe bên lề trái.